Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst(en) tussen Club Mondzorg, daaronder begrepen diens medewerkers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de patiënt -of zijn wettelijk vertegenwoordiger- ter beschikking gesteld, middels de per e-mail toegezonden afspraakbevestiging.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat patiënt een afspraak maakt voor uitvoering van een voorgestelde behandeling.

ARTIKEL 3 UITVOERING OVEREENKOMST

Club Mondzorg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij zullen de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en Beroepsregels. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
Club Mondzorg is bij uitvoering van de overeenkomst gerechtigd om derden in te schakelen. Zij zullen bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici.
Club Mondzorg is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.
De patiënt dient ten alle tijden Club Mondzorg volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt/patiënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

ARTIKEL 4 KOSTEN

De kosten van tandheelkundige en mondhygiëne behandelingen worden in beginsel gedeclareerd overeenkomstig de tarieven zoals die door de NZA zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg. De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de website van de NZA. Op de website van Club Mondzorg staat een link naar deze tarievenlijst. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar overlegt Club Monzorg hiervan de specificatie. Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van euro 250,- of meer bedragen verstrekt Club Mondzorg voorafgaand aan de behandeling een prijsopgave (mondeling dan wel schriftelijk).

ARTIKEL 5 ANNULEREN VAN AFSPRAKEN

Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot maximaal 24 uur voor het geplande tijdstip. Als de patiënt niet verschijnt op een afspraak, dan wel te laat annuleert, behoudt Club Mondzorg zich het recht voor de volledige kosten voor de geplande tijd en de ingeplande behandeling aan de patiënt in rekening te brengen nu geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.

ARTIKEL 6 DECLARATIE

De betalingen van de behandelingen door Club Mondzorg verlopen via Infomedics, tenzij deze direct na de behandeling zijn voldaan middels PIN. Indien de patiënt in het buitenland woont of vanwege een andere oorzaak niet door Infomedics wordt overgenomen, zal de nota per mail worden verzonden en dient deze per bank overgeboekt te worden naar de rekening van Club Mondzorg binnen de daarvoor gestelde termijn. Voor meer informatie over de werkwijze van Infomedics verwijzen wij naar de website van infomedics; www.infomedics.nl Indien Infomedics wegens betalingsachterstand nota’s niet meer accepteert, is Club Mondzorg gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen direct betaling.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Club Mondzorg, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Club Mondzorg beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na één (1) jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan. Club Mondzorg kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor wat er wel of niet uitgekeerd wordt door de verzekering van de patiënt.

ARTIKEL 8 KLACHT

Indien u een klacht heeft over de praktijk kunt u deze het beste in eerste instantie melden aan de receptie. Club Mondzorg streeft ernaar uw klacht binnen korte tijd op te lossen. Indien u niet tevreden bent over deze oplossing en een officiële klacht wenst in te dienen, dan kunt u dit indienen via het klachtenformulier van ANT (www.ant-online.nl).

ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen patiënt en Club Mondzorg is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 10 OVERIGE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.